Boekbespreking. Sinds 1922 geeft de Christen Juristen Vereniging jaarlijks een preadvies uit. In 2019 schreef W.H. van Boom (hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit Leiden) het stuk, met de titel Norm en normativiteit in het vermogensrecht. Naast een gedrukte versie is het stuk digitaal toegankelijk via de website www.christenjuristen.nl.

In 50 pagina’s verkent Van Boom de normatieve grondslagen van het privaatrecht. Volgens hem wordt daaraan in de doctrine tot dusver weinig aandacht besteed. Privatisten expliciteren volgens hem meestal niet de wortels van hun eigen opvattingen – denk aan een bepaalde theorie, stroming of ideologie – terwijl deze wortels wel degelijk belangrijk zijn voor het doorgronden van iemands opvattingen over het privaatrecht. Van Boom maakt een onderscheid tussen twee functies van het geldende vermogensrecht: faciliteren en geleiden (hoofdstuk 1). Faciliteren behelst het regelend recht, geleiden het dwingend recht. Vervolgens bekijkt Van Boom aan de hand van het eigendomsrecht (hoofdstuk 2) en de partijautonomie (hoofdstuk 3) hoe dit faciliteren en geleiden eruit moeten zien en hoe bepaalde rechtsregels worden gerechtvaardigd. Na een verdere verdieping van de begrippen ‘faciliteren’ en ‘geleiden’ (hoofdstuk 4) en de invloed van ideologische stromingen als liberalisme, conservatisme en socialisme op het privaatrecht (hoofdstuk 5) komt hij tot de conclusie dat in Nederland verschillende grondslagen tegelijkertijd worden bediend. ‘Een Hollands polderprivaatrecht’, aldus Van Boom (p. 50). (TvP)

W.H. van Boom
Norm en normativiteit in het vermogensrecht
Preadvies Christen Juristen Vereniging 2019, Zutphen: Uitgeverij Paris 2019, 71 p., € 19,50