Boekbespreking. In augustus 2019 is de veertiende druk verschenen van het handboek Goederenrecht in de Pitlo-serie over het Nederlands burgerlijk recht. Al sinds 1994 komt de bewerking voor rekening van W.H.M. Reehuis (hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen) en A.H.T. Heisterkamp (raadsheer Hoge Raad der Nederlanden).

De in totaal 15 hoofdstukken zijn opgebouwd volgens de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. Na een algemene inleiding (hoofdstuk 1) en een hoofdstuk over de openbare registers (hoofdstuk 2) komen de bepalingen 3:80 BW-3:82 BW over verkrijging en verlies van goederen aan bod (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 staat de overdracht centraal, met bijzondere aandacht voor de overdraagbaarheid van goederen (art. 3:83 BW) en het titelvereiste. In twee aparte hoofdstukken wordt uitgebreider stilgestaan bij de overige vereisten van artikel 3:84 BW. Hoofdstuk 5 handelt over de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid en hoofdstuk 6 over de wijzen van levering. Hoofdstuk 7, 8 en 9 gaan achtereenvolgens over de verkrijging door verjaring (art. 3:99 BW e.v.), bezit (art. 3:107 BW e.v.) en de gemeenschap (art. 3:166 BW e.v.). In hoofdstuk 10 schrijven de auteurs over het recht van eigendom (art. 5:1 BW) en in hoofdstuk 11 over het burenrecht en mandeligheid. Daarna volgen in hoofdstuk 12 en 13 de genotsrechten (erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en appartementsrecht). Het pand- en hypotheekrecht komen in een uitgebreid hoofdstuk over verhaal en voorrang apart aan de orde (hoofdstuk 14). Daarnaast is er een hoofdstuk ingeruimd voor het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 15). Het boek sluit af met een ‘Aanhangsel’ over de financiëlezekerheidsovereenkomst (art. 7:51 BW).

De nieuwe druk is volledig geactualiseerd en beslaat ruim 100 pagina’s meer. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het goederenrecht zijn verwerkt. De opbouw en hoofdstukindeling zijn onveranderd gebleven. Zoals altijd is de Pitlo-Goederenrecht een prettig en goed hanteerbaar handboek. Op de wat onoverzichtelijke inhoudsopgave na, wordt de materie op een duidelijke manier inzichtelijk gemaakt. Voor zowel de beginnende student als de gevorderde praktijkjurist met een interesse in het goederenrecht is de Pitlo-Goederenrecht daarmee onmisbaar in de boekenkast. (TvP)

W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp
Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht
14e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2019, 972 p., € 65