Boekbespreking. Dit (Engelstalige) boek bevat een onderzoek naar de kwaliteit van rechtswetenschappelijk onderzoek in Europa. De redacteuren hebben dit project geïnitieerd omdat de rechtswetenschap volgens hen kwetsbaar is voor kritiek van overheden en subsidieverleners zolang juristen niet goed kunnen uitleggen wat de kwaliteitsstandaarden voor rechtswetenschappelijk onderzoek zijn en hoe kwaliteit van publicaties wordt bijgehouden. Het boek geeft een overzicht van de wijze waarop en door wie rechtswetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld en welke criteria, indicatoren en toetsingsmethoden worden gebruikt. Het onderzoek is breed opgezet en omvat allerlei vormen van beoordeling, van de redac­tionele beoordeling van tijdschriften tot de beoordeling van proefschriften en van beoordelingen door universiteiten tot een beoordeling door overheidsorganisaties.

Het onderzoek is vormgegeven in de vorm van landenrapporten. De geselecteerde staten zijn Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omdat dat de dominante landen in de EU zijn, Nederland en Italië omdat zij ‘oude’ EU-lidstaten representeren en Oostenrijk en Slovenië als ‘nieuwe’ EU-lidstaten. Ook Spanje, Zweden en Finland worden besproken ten behoeve van de balans tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten. Rapporteurs zijn benaderd omdat zij ervaring hebben in onderzoek naar methodologie. Een expert­meeting is georganiseerd om input te vergaren over de vragenlijst. Aan de rapporteurs zijn vier vragen voorgelegd, namelijk naar het doel van het eva­lueren van kwaliteit van rechtswetenschappelijke publicaties, de manier waarop dat gebeurt, de consequenties die verbonden zijn aan de uitkomst van de evaluatie en de mate waarin debat bestaat over de evaluatie van de kwaliteit van rechtswetenschappelijke publicaties.

De landenrapporten bieden interessante inzichten in de verschillende werkwijzen en verschillende actoren bij het beoordelen van de kwaliteit van rechtswetenschappelijke publicaties. De belangrijkste conclusie is dat veel diversiteit bestaat in de manier waarop rechtswetenschappelijke publicaties worden beoordeeld. In het Verenigd Koninkrijk bestaat een offi­ciële, natio­nale beoordeling door openbare lichamen van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Duitsland vormt het andere uiterste, waar de beoordeling van kwaliteit aan het wetenschappelijk discours wordt overgelaten. Andere landen kennen vormen daartussenin. Zo hebben Nederlandse universiteiten interne mechanismen voor de beoordeling van publicaties. Peer review voor rechtswetenschappelijke publicaties is in Europa in opkomst, maar is dus ook nog in ontwikkeling. In de meeste landen bestaan peer review en editorial review naast elkaar. Ook de beoordeling van proefschriften in de onderzochte landen vertoont grote onderlinge verschillen.

Het project is een welkome stap in de ontwikkeling van de methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek. (JvM)

R.A.J. van Gestel & A. Lienhard (red.)
Evaluating Academic Legal Research in Europe. The advantage of lagging behind
Cheltenham, UK: Edward Elgar 2019, 512 p., £ 120