Burrough eaBoekbespreking. Dit boek bevat de eerste vertaling van (delen van) het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Die vertaling is welkom. In het bijzonder, zoals de auteurs ook stellen, vanwege de recente opening van de Netherlands Commercial Court (NCC). Dankzij deze vertaling kunnen buitenlandse procespartijen en andere geïnteresseerden kennis nemen van de relevante procedurele regelgeving. Ook de procedureregels van de NCC zijn in het boekje opgenomen.

Toch is het de vraag hoe behulpzaam deze vertaling is. Een toelichting van het Nederlandse rechtssysteem ontbreekt namelijk. Ook is de selectie uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wat beperkt. Het boekje bevat de volgende onderdelen van het wetboek: van boek 1 (de wijze van procederen voor de rechtbanken, hoven en Hoge Raad) zijn titel 1 (algemene bepalingen) en afdelingen 8 (verzet) en 9 (bewijs) van titel 2 (de vorderingsprocedure in eerste aanleg) opgenomen. Daarnaast is boek 4 (arbitrage) opgenomen.

De procedureregels betreffende het verloop van de procedure en de procedure in hoger beroep ontbreken dus, net als bepalingen over de beslagprocedure. Heel bevreemdend is de keuze niet: voor de NCC zullen buitenlandse partijen vooral op het procedurereglement van de NCC terugvallen. Toch is het te hopen dat deze vertaling de aanzet zal bieden voor een uitgebreidere selectie. Een vertaling dient immers niet alleen de betrokkenen bij de NCC-procedure, maar geeft ook buitenlandse wetenschappers de mogelijkheid om van Nederlands recht kennis te nemen. Daarnaast kan het waardevol zijn voor Nederlandse onderzoekers die over het Nederlands procesrecht in het Engels willen publiceren. Voor hen is het een meerwaarde als zij terug kunnen vallen op gestandaardiseerde vertalingen en niet langer zelf hoeven te puzzelen. Vertalen is immers, zoals de auteurs opmerken, een kunst. (JvM)