TjittesBoekbespreking. In dit boek behandelt Tjittes het commercieel contractenrecht. Dit eerste deel ziet op de totstandkoming van contracten. De titel doet vermoeden dat een tweede deel zal volgen, maar hierover heb ik nog niets kunnen achterhalen.

Het boek bevat zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van het commercieel contractenrecht. Tjittes bespreekt de plaats van het commercieel­ handelsrecht in het burgerlijk recht. Hij gaat ook in op wat contractspartijen van het handelsrecht verwachten. Specifiekere onderwerpen, zoals arbitrage en de introductie van de Netherlands Commercial Court komen ook aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt de precontractuele fase besproken. Dit hoofdstuk ziet onder andere op precontractuele aansprakelijkheid, aanbesteding en vertegenwoordiging. Ook veelvoorkomende onderdelen van de onderhandelingsfase bij fusies en overnames komen aan bod. Hierbij valt te denken aan geheimhoudingsovereenkomsten en de break-up fee. Het derde hoofdstuk ziet op toerekening van kennis: de vraag staat hier centraal in hoeverre wetenschap van bepaalde feiten van natuurlijke personen mag worden toegerekend aan de rechtspersoon. Hoofstuk 4 gaat over vertegenwoordiging. De uitleg van commerciële contracten wordt in hoofdstuk 5 besproken. In dit hoofdstuk gaat Tjittes ook in op verschillende Anglo-Amerikaanse clausules en op de vraag welke werking die naar Nederlands recht hebben. Het zesde hoofdstuk gaat over wat Tjittes ‘de kern van commerciële contracten’ noemt: garanties, mededelingen, vrijwaringen en inspanningsbedingen. In het zevende en laatste hoofdstuk worden algemene voorwaarden besproken.

De auteur heeft beoogd een compleet handboek te schrijven, en daarin is hij geslaagd. Dat het boek gedeeltelijk voortbouwt op Tjittes’ eerdere werken en weinig vernieuwende inzichten bevat, is een logisch gevolg van deze keuze. Zowel in onderwerpkeuze als in de wijze van bespreking is het boek breed opgezet. Tjittes gaat in op het geldend recht, maar bespreekt ook de ontwikkelingen die tot dit recht hebben geleid en de discussies die erover worden gevoerd. Deze discussies worden kritisch besproken, waarbij Tjittes niet nalaat zelf een standpunt in te nemen.

Al met al is het boek als gevolg van de brede insteek en dankzij Tjittes’ heldere schrijfstijl een belangwekkend handboek geworden, met de potentie een standaardwerk op het gebied van het commercieel contractenrecht te worden. Het boek heeft meerwaarde voor verschillende doelgroepen. Voor de praktijk is het een overzichtelijk naslagwerk, voor wetenschappers biedt het inzicht in verschillende opvattingen over het commercieel contractenrecht en het verschaft studenten een heldere uitleg van het systeem van dit omvangrijke rechtsgebied. Het is derhalve te verwachten dat het boek ook in het onderwijs zijn weg zal vinden. (JvM)

R.J.P.L. Tjittes
Commercieel Contractenrecht, deel 1: totstandkoming en inhoud
Den Haag: Boom juridisch 2018, 620 p., € 70