Pennings_PlantengaBoekbespreking. De levensloopregeling, een spaarregeling die het mogelijk maakt tijdelijk afstand te nemen van de arbeidsmarkt, was aanleiding voor het onderzoeksprogramma ‘Levensloop, socia­le zekerheid en arbeidsmarkt’. De zeven promovendi en twee postdocs die zijn aangesteld met de subsidie voor dit programma hebben allen een bijdrage geleverd aan dit boek. Twee ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de kijk op de arbeidsmarkt zijn hierbij met name van belang. Allereerst wordt steeds meer verondersteld dat een burger zelfredzaam is en dat hij of zij zich door bijvoorbeeld het ‘leven lang leren’ weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. Daarnaast wordt van de burger gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar directe omgeving; de roep om meer mantelzorgers is hier een goed voorbeeld van. Een logische vraag die bij deze ontwikkelingen opkomt is hoe de moderne flexibele werknemer in de praktijk moet worden gefaciliteerd. Er moet in bepaalde gevallen immers ruimte zijn voor een werknemer om tijdelijk afstand te nemen van de arbeidsmarkt voor een periode van voltijdse zorg of opleiding. De flexibele werknemer speelt dan ook een centrale rol in dit boek.
In de bijdragen zijn vele onderzoeksgegevens van de afgelopen jaren meegenomen, maar het betreft geen samenvattingen van de onderzoeken die reeds zijn verschenen. De auteurs kiezen allen een originele insteek waarin actuele ontwikkelingen worden besproken. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan het basisinkomen en het levensloopbeleid (Groot), de facilitering en toerusting van de werkende mantelzorger (Heeger & Koopmans), de zelfstandigen zonder personeel (Pennings) en het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (Possenriede). Het feit dat economische én juridische invalshoeken worden belicht, maakt het geheel aan conclusies veelzijdig en praktisch nuttig. Al met al is dit, gelet op de actualiteit en maatschappelijke relevantie van de onderwerpen, voor een breed publiek een interessant boek om te lezen. (BV)

F.J.L. Pennings & J. Plantenga (red.)
Nieuwe vormen van arbeids­relaties en sociale bescherming
Zutphen: Uitgeverij Paris 2018, 195 p., € 34,50