WeeffoutenBoekbespreking. Deze bundel dient als een ode aan het Burgerlijk Wetboek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig bestaan. Verschillende auteurs gaan op zoek naar vijftig weeffouten in het BW. Sommige vinden er meerdere – zoals Schelhaas en Schreuder voor wat betreft de consumentenkoop – en andere uiteindelijk geen. Elk boek krijgt zijn welverdiende aandacht, zelfs het (nog) niet bestaande Boek 9. Door de kritische blik van de auteurs slaagt deze bundel in zijn poging om bij te dragen aan een verdere verbetering van het BW.

Om een kleine greep te nemen uit de zeer diverse bijdragen: Hondius gaat in op het in ons BW centraal staande begrip van de rechtshandeling. Hij vraagt zich daarbij af of niet beter gekozen had kunnen worden voor een ander begrip, namelijk dat van het contract. Het begrip rechtshandeling biedt een voorziening voor meer situaties dan enkel het contract, maar die keuze maakt de studie van het recht moeilijker dan gewenst, zo betoogt Hondius. Elders gaat De Graaff in op artikel 6:1 BW, dat bepaalt dat verbintenissen ‘slechts’ ontstaan ‘indien dit uit de wet voortvloeit’. Valt onder het begrip wet ook Europese regelgeving, zoals een verordening of richtlijn? Die vraag wordt belangrijker, omdat steeds meer regelgeving afkomstig is uit Brussel of daardoor beïnvloed wordt. De parlementaire geschiedenis biedt geen sluitend antwoord, maar een ruime uitleg van het begrip ‘wet’ zou hier een oplossing kunnen bieden. Het boek sluit af met een interessante bijdrage van Van Bochove over Boek 10. Volgens haar kan de analoge toepassing van Europese conflictregels op smaadzaken leiden tot een onwenselijke situatie. Door die toepassing zou buitenlands recht kunnen gelden in smaadzaken, recht uit landen waar wellicht minder bescherming wordt geboden aan de vrijheid van meningsuiting dan in Nederland. Een weeffout in het BW? (JL)

F.Q. van de Pol, M.T. Beumers, C.C. de Kluiver, A.M. Overheul & L. Trapman (red.)
Vijftig weeffouten in het BW
Ars Aequi Libri: Nijmegen 2017, 383 p., € 34,50