Callens_PeersBoekbespreking. Organisatie van de Gezondheidszorg is een compleet en beschouwend boek over de organisatie van de Belgische gezondheidszorg; daarmee louter bestemd voor de specifiek geïnteresseerde lezer. In het boek komt veel Europese wetgeving aan bod en voor een vergelijking met het Nederlandse zorgstelsel is dit handboek dan ook zeer geschikt.

In de eerste titel (elke titel bestaat uit meerdere hoofdstukken) wordt het Belgische gezondheidssysteem besproken. Zo komen vormen van marktwerking aan bod en geeft het handboek een bespreking van verschillende mogelijke systemen van zorg. De tweede titel bespreekt de Belgische curatieve en preventieve sector. De organisatie van ziekenhuizen, verschillende beroepsbeoefenaren en verschillende andere elementen binnen het zorgsys­teem – bijvoorbeeld ouderenzorg, laboratoria en ziekenvervoer – passeren de revue. In de derde titel komt het juridische kader van de gezondheidszorg op Europees, federaal en gemeenschapsniveau aan de orde. Eerst wordt relevante regel­geving en jurisprudentie uiteengezet per leerstuk – onder meer vrij verkeer van patiënten en de geneesmiddelenrichtlijn – waarna een bespreking volgt van hoe dit alles het Belgisch rechtssys­teem heeft beïnvloed. De vierde titel is grotendeels vernieuwd sinds de laatste editie en gewijd aan e-health en de omgang met gegevens in de gezondheidszorg. Titel vijf zet de financiering van de gezondheidszorg uiteen; in titel zes komt het kader waarbinnen het onderzoek, de productie, het op de markt brengen, de distributie, de verkoop en de promotie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten plaatsvindt aan bod. In titel zeven staan tot slot de patiënt en patiëntenrechten centraal, evenals bio-ethische vraagstukken. (CdK)

S. Callen & J. Peers (red.)
Organisatie van de gezondheidszorg
Antwerpen: Intersentia 2015, 739 p., € 145.