Boom_VanBoekbespreking. Dit boek bevat bijdragen die oorspronkelijk zijn gepresenteerd op een conferentie bij de Universiteit Leiden. Centraal in het boek staan de kosten betreffende juridische procedures, en met name de financiering van procedures en de invloed van kosten op procesgedrag. Het boek is ruwweg opgedeeld in drie delen: algemene perspectieven, specifieke casus en massa­claims. Vanuit een multidisciplinaire invalshoek, namelijk juridisch, economisch en beleidsmatig, focussen de auteurs op thema’s als third-party funding (TPF) en de invloed daarvan op procesvoering, de invloed van kostenveroordelingen in intellectuele-eigendoms­zaken en de financiering van massaclaims.

De bijdragen overstijgen daarbij de Nederlandse landsgrenzen. Zo bevatten veel bijdragen rechtsvergelijkende componenten, bijvoorbeeld waar Van Boom onderzoekt hoe verschillende Europese landen omgaan met cessie van vorderingen in verband met TPF. Andere auteurs geven de lezer een introductie in buitenlandse rechtssystemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering van massaclaims in Duitsland door Stadler.

Het boek behandelt voornoemde problematiek op een abstracte doch pragmatische manier. Abstract in de zin dat het boek voornamelijk op beleidsniveau naar de vraagstukken kijkt en dan ook de nodige beleidssuggesties presenteert. Die beleidssuggesties geven het boek een pragmatischer karakter, en brengen daarmee een evenwicht tussen abstract- en concreetheid. Dat evenwicht wordt versterkt doordat auteurs de nodige aandacht besteden aan onder meer jurisprudentie en dataonderzoek, bijvoorbeeld naar ontwikkelingen in collectieve acties in Nederland. Zo heeft het boek ook voor de geïnteresseerde maar niet-ingewijde lezer wat te bieden. Een gedetailleerde beschrijving van wettelijke regelingen in verschillende landen moet hij niet verwachten en het boek bevat geen pasklare antwoorden, maar het stimuleert wel en geeft richting aan zelfstandig denken.

De multidisciplinariteit biedt bovendien welkome context. De behandelde problematiek heeft immers een grote verwevenheid met de economische discipline, zowel wat betreft het ontstaan van bepaalde financieringsvormen, de relatie tussen proceskosten en financiering enerzijds en procesgedrag anderzijds, en de opkomst en de vitaliteit van TPF. Wel zullen de niet-juridische bijdragen voor de economische leek niet altijd even gemakkelijk te volgen zijn.

Punt blijft de prijs. Die is, conform gebruik van internationale uitgeverijen, aan de hoge kant – zeker voor studenten. (FvdP)

W.H. van Boom (red.)
Litigation, Costs, Funding and Behaviour. Implications for the Law
Abingdon (VK)/New York (VS): Routledge 2017, 245 p., £ 110/€ 129,18