web_van_der_WoudeBoekbespreking. Deze publicatie is een bewerking van een lecture die door Maartje van der Woude werd uitgesproken bij het in ontvangst nemen van de Ada and Paul Cornil Prize aan de Vrije Universiteit Brussel op 12 maart 2015. Deze prijs is door Ada Cornil in het leven geroepen ter nagedachtenis van haar echtgenoot Paul Cornil, een gerenommeerde Belgische strafrechtgeleerde en criminoloog.

In het boek staat de rol van discretie bij het nemen van beslissingen in de strafrechtelijke sfeer centraal. De auteur benadrukt dat die discretionaire beslissingen niet alleen genomen worden door wetshandhavers, zoals politieagenten, aanklagers of rechters (‘Type A discretion’), maar ook door beleids­makers en de wetgevende macht (‘Type B discretion’). Een voorbeeld van ‘Type B discretion’ is de vaststelling van strafopleggingsrichtlijnen door de wetgever. Wanneer rechters vervolgens in een indivi­dueel geval op basis van die richtlijnen een wettelijk toegestane straf opleggen, oefenen zij een vorm van ‘Type A discretion’ uit. Deze twee vormen van discretionaire bevoegdheden hebben een bepaalde wisselwerking – de beoefenaars van ‘Type B discretion’ stellen immers de hoeveelheid toegestane discretie voor beslissingen met ‘Type A discretion’ vast – en voor een goed begrip van de rol van discretie is het noodzakelijk om beide typen in ogenschouw te nemen, terwijl de meeste bestaande literatuur slechts over ‘Type A discretion’ gaat.

Van der Woude breekt in deze publicatie een lans voor meer interdisciplinair, rechts­wetenschappelijk en empirisch onderzoek naar de rol van discretie. Hoewel het eerste hoofdstuk een beetje abstract blijft, leest de publicatie dankzij het toegankelijke taalgebruik gemakkelijk weg. Het is een aan­rader voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van het recht in de samenleving.

M. van der Woude
Chain Reactions in Criminal Justice. Discretion and the Necessity of Interdisciplinary Research
Den Haag: Eleven International Publishing 2016, 74 p., € 25.