JoosenGrootBoekbespreking. In dit zevende deel van de Financieel Juridische Reeks behandelen Joosen en Groot de kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken, die gelden sinds de inwerkingtreding van de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) en Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en een uitwerking zijn van het Basel III-kapi­taalakkoord van december 2010. Europese banken dienen aan strenge eisen op het gebied van hun financiële soliditeit te voldoen, waarmee geprobeerd wordt stakeholders te beschermen tegen een onverhoopt faillissement.
De auteurs gaan uitvoerig in op de eigenvermogensvereisten voor banken en de aanvullende kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden. Ook nieuwe normen als de Leverage Ratio en Liquidity Coverage Ratio worden besproken. Het boek is hiermee vrij uniek in zijn soort, nu literatuur over kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken op basis van CRR/CRD IV nauwelijks beschikbaar is.
Hoewel het boek met gebruik van rekenvoorbeelden op een heldere wijze uiteenzet hoe de relevante regelgeving in elkaar steekt, betreft het taaie materie die voor de niet-ingewijde lezer niet steeds begrijpelijk is. Nu het financieel recht sterk in beweging is, is bovendien onvermijdelijk dat het boek niet volledig actueel is. De teksten zijn naar de stand van de wet- en regelgeving per 1 februari 2015 bijgewerkt.

E.P.M. Joosen, M.K.Z. Groot
Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken
Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, 381 p., € 75