Boek_LevashovaLambooyDekker_webBoekbespreking. Deze bundel van zeventien bijdragen vindt zijn oorsprong in een conferentie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013. Zoals de titel reeds doet vermoeden, onderzocht deze conferentie de interactie tussen international investment law en milieubehoud. Het doel van het boek is om verdere reflectie en onderzoek naar dit onderwerp te stimuleren. De zesentwintig auteurs uit alle uithoeken van de wereld bieden een mooie inkijk in het onderwerp.

Om deze inkijk te kunnen geven, is het boek ingedeeld in drie thema’s. Allereerst wordt er aandacht besteed aan algemene vraagstukken binnen het onderwerp. Hier wordt onder andere stilgestaan bij de conflicten tussen de bescherming van investeerders enerzijds en het milieu anderzijds, de processuele vraagstukken en de staatsaanspraklijkheid voor milieuschade. Vervolgens spitst het boek zich toe op specifieke rechtsgebieden. Deze worden niet alleen naar onderwerp gespecificeerd, zoals investment law en het recht op water, maar ook naar territorium, zoals de integratie van milieubescherming in Zuid-Afrikaanse bilateral investment treaties. Het laatste thema beslaat een viertal cases uit de praktijk, waarna wordt afgesloten met een toekomstperspectief.

Zoals in de introductie van het boek reeds wordt opgemerkt, betreft de integratie van milieubescherming in international investment law een onontwikkeld gebied. Dit wordt gaandeweg maar al te duidelijk. Helaas blijft deze conclusie ook in het afsluitende toekomstperspectief overeind, zij het met een positieve noot. De auteurs concluderen dat milieubescherming, naast de bescherming van de investeerder, aan belang wint in het internationale recht. Desalniettemin blijven er de nodige complexiteiten waarmee afgerekend dient te worden. Daartoe raden de auteurs aan om onder andere de relevantie van nationale wetgeving, verdragen en gewoonterecht op het gebied van milieubescherming verder te ontwikkelen.

Hoewel de materie erg interessant is, blijft het zware kost. De auteurs veronderstellen de aanwezigheid van de nodige kennis, en het is voor velen een weinig sprekend rechtsgebied. Wanneer men zich daar echter overheen zet, zal het boek zijn doel – reflectie en stimuleren van onderzoek – zeker bereiken. (FvdP)

Y. Levashova, T. Lambooy & I. Dekker (red.)

Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment
Den Haag: Eleven International Publishing 2016, lvi + 483 p., € 95,00