Spronk-van_der_MeerBoekbespreking. Wereldwijd hebben grote groepen kinderen te maken met significante bedreigingen van hun gezondheid. In haar dissertatie onderzoekt Spronk-van der Meer welke prioriteiten uit het (internationaal verankerde) concept van ‘recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid van het kind’ voortvloeien, en op welke wijze dit concept geïmplementeerd dient te worden. Deze vragen hangen samen met de vaagheid van het concept ‘hoogst haalbare niveau van gezondheid’, de beperktheid van financiële middelen en de individuele karakteristieken van het kind.

Hoofdstuk 2 omvat grotendeels een analyse van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en aanverwante regels. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de vraag hoe het IVRK door het kinderrechtencomité van de VN wordt geïnterpreteerd; daarvoor zijn 35 (!) landenrapportages onderzocht. Spronk-van der Meer constateert dat waar de aanbevelingen van het kinderrechtencomité staten zelf adresseren, het IVRK het belang van het betrekken van rechthebbenden op zorg (de kinderen, maar ook hun ouders) benadrukt.

Spronk-van der Meer zet vervolgens de stap naar het IVESCR (hoofdstuk 4) en Europees geïnspireerde regelingen (hoofdstuk 5) op het gebied van het kindergezondheidsrecht. Inzake het IVESCR bespreekt zij de ‘vier constitutieve elementen’ van het recht op gezondheid: beschikbaarheid, toegankelijkheid, accepteerbaarheid en kwaliteit, en of deze elementen niet aangevuld dienen te worden. Wat betreft de Europese regelingen constateert Spronk-van der Meer dat zij, anders dan verplichtingen naar internationaal recht, meer gericht zijn op de manier waarop verschillende niveaus van gezondheidszorg zijn georganiseerd, en minder op maatregelen van basale aard. Ter afsluiting presenteert Spronk-van der Meer in hoofdstuk 7 een reeks van concrete maatregelen die staten, ouders en medici dienen te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende behoeftes en levensomstandigheden. (TiK)

S.I. Spronk-van der Meer
The right to health of the child. An analytical exploration of the international normative framework
Diss. Leiden, Cambridge/Antwerpen/Portland: Intersentia 2014, xix + 345 p., €75