Boek_KroezeBoekbespreking. Asser 2-I* is in meerdere opzichten vernieuwd. Niet alleen verscheen de vorige druk in 1997 (reeds daarom is het boek welkom); maar ook is de opzet van de Asserserie gewijzigd, zodat in Asser 2-I* onderwerpen aan de orde komen die voorheen in Asser 2-II en 2-III besproken werden. Asser 2-I* behandelt, in de woorden van Kroeze, onderwerpen die van belang zijn voor alle rechtspersonen. Dit nieuwe deel heeft zich intussen op de nodige aandacht mogen verheugen en stond bijvoorbeeld centraal tijdens het congres dat op 22 mei jl. werd georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het kader van de onderwerpen die van algemeen rechtspersonenrechtelijk belang zijn valt bijvoorbeeld te denken aan theorieën omtrent rechtspersoonlijkheid, rechtssubjectiviteit en rechtsbevoegdheid. Zij komen aan bod in de hoofdstukken 1 en 2. Hoofdstuk 3 omvat vervolgens een opsomming en bespreking van de verschillende rechtspersonen naar Nederlandse recht; aansluitend wordt nader ingegaan op hun interne organisatie (bestuurlijke en toezichthoudende organen, hoofdstuk 4) en stemming en vertegenwoordiging (5 en 6). In de vier hoofdstukken daarna komen achtereenvolgens omzetting, ontbinding, fusie en splitsing van rechtspersonen aan de orde. In hoofdstuk 11 staat het jaarverslag centraal. Asser 2-I* wordt afgesloten met een bespreking (hoofdstuk 12) van de verschillende vormen van medezeggenschap.

Ten opzichte van de vorige bewerking(en) is sprake van een grondige herziening, hetgeen in sommige gevallen (noodzakelijkerwijs) samenhangt met het jurisprudentiële ontwikkelingen. Op andere plaatsen zijn duidelijk keuzes gemaakt, vergelijk bijvoorbeeld hoofdstuk 3. Ondanks de brede opzet en het zeer rijke juridische karakter blijft de bespreking nergens ‘hangen’. Asser 2-I* verscheen in januari 2015. Naar verwachting zal het deel zeer spoedig – voor zover dat nog niet reeds het geval is – zijn weg naar de kast van wetenschapper en praktijkjurist gevonden hebben. (TiK)

M.J. Kroeze
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel I. De rechtspersoon
Deventer: Kluwer 2015, LIX + 1035 p., € 189