Boekbespreking.

09-2015_boek_Mr._C._Assers_Handleiding_tot_de_beoefening_van_het_Nederlands_Burgerlijk_RechtDit jaar verscheen in de bekende Asser-serie een nieuw deel van de hand van Houben dat betrekking heeft op de zogenoemde onbenoemde overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die geen specifieke wettelijke regeling kennen, anders dan voor de benoemde overeenkomsten, die tegenwoordig in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld. Aangezien een Nederlands handboek met betrekking tot onbenoemde overeenkomsten tot op heden ontbrak, is het boek een welkome aanvulling van de Asser-serie. Dat geldt te meer omdat met betrekking tot specifieke onbenoemde overeenkomsten een grote hoeveelheid onduidelijkheden bestaat, juist vanwege het feit dat de overeenkomst geen wettelijke regeling kent.

Het boek behandelt een zevental onbenoemde overeenkomsten: de leaseovereenkomst, de factoringovereenkomst, de distributieovereenkomst, de franchiseovereenkomst, de aansluit- en transportovereenkomst met een netbeheerder en de overeenkomst tot het leveren van telecommunicatiediensten. De hoofstukken kennen een opzet waarbij allereerst wordt ingegaan op de omschrijving van de desbetreffende overeenkomst, de ontwikkeling van de overeenkomst en (soms) de functie van de desbetreffende overeenkomst. Vervolgens behandelt Houben de vraag hoe de verschillende overeenkomsten zijn te kwalificeren, waarbij aan bod komt of de overeenkomst niet bij een benoemde overeenkomst kan of moet worden ondergebracht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de totstandkoming, de inhoud, het einde van de overeenkomst en specifieke vragen die in de praktijk aan de orde zijn gekomen met betrekking tot de desbetreffende overeenkomst. Bij dit alles wordt niet alleen het Nederlandse recht besproken, maar komt geregeld ook het buitenlandse recht aan bod. Ook is er veelvuldig aandacht voor de Draft Common Frame of Reference (DCFR). Waar nuttig wordt bovendien aandacht besteed aan mededingingsrechtelijke aspecten en sectorspecifieke wetgeving.

Voorafgaand aan de bespreking van de bovengenoemde overeenkomsten wordt in een fraai hoofdstuk ingegaan op meer algemene vragen met betrekking tot onbenoemde overeenkomsten, zoals de situatie dat een onbenoemde overeenkomst karaktertrekken heeft van een of meerdere benoemde overeenkomsten, de kwalificatie van een overeenkomst als onbenoemde overeenkomst en de vraag of het al dan niet gewenst is om bepaalde onbenoemde overeenkomst te codificeren. (EV)

I.S.J. Houben
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel X. Onbenoemde overeenkomsten
Deventer: Kluwer 2015, 284 p., € 69